Statut

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

(Neslužbeni pročišćeni tekst
Izvorni dokument (13. 03. 2015.) te Izmjene i dopune Statuta (01. 04. 2016. i 02. 12. 2016.) dostupni su u Registru udruga Republike Hrvatske)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge, teritorijalno područje djelovanja; zastupanje; znak udruge i njegov izgled; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu za razvoj civlnog društva –  SMART (u daljnjem tekstu Udruga).

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Udruga za razvoj civilnog društva SMART
Skraćeni naziv Udruge glasi: SMART
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Association for Civil Society Development SMART
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: SMART.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Rijeci.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni tim.
Teritorijalno Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge su Izvršni/e direktori/ce.
Osobe ovlaštene za zastupanje odgovaraju za zakonitost rada Udruge, vode poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako statutom nije drukčije propisano, odgovorne su za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge te obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Članak 5.

Udruga ima svoj znak. Znak Udruge je pravokutnog oblika i sadrži riječi „PRIPREMA POZOR SMART“ napisane velikim slovima jedna ispod druge.

Članak 6.

Udruga ima pečat. Pečat je pravokutnog oblika i sadrži riječi „ODOBRIO PEČATIRAO SMART“ napisane velikim slovima jedna ispod druge.

 

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI UDRUGE

Ciljevi Udruge

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

 • Pružati podršku razvoju civilnog društva
 • Promicati volonterstvo i filantropiju i pružati podršku njihovu razvoju
 • Utjecati na stvaranje i unapređenje institucionalnog okvira za razvoj i djelovanje organizacija civilnog društva i međusektorsku suradnju u zemlji i inozemstvu

Područja djelovanja Udruge

Članak 8.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima  propisanma u članku 7. ovog Statuta su:

 • demokratska politička kultura
 • gospodarstvo
 • kultura i umjetnost
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • održivi razvoj
 • socijalna djelatnost

Ciljane skupine Udruge

Članak 9.

Ciljane skupine Udruge su:

 • akademska zajednica
 • djeca – opća populacija
 • građani
 • lokalna i regionalna samouprava
 • mladi – opća populacija
 • nezaposleni
 • odgojno-obrazovne ustanove
 • odgojno-obrazovni djelatnici
 • osobe s invaliditetom
 • osobe starije životne dobi
 • poslodavci
 • poslovne organizacije
 • studenti
 • tijela državne uprave
 • učenici
 • udruge i građanske inicijative
 • ustanove socijalne skrbi
 • volonteri
 • zdravstvene ustanove
 • žene

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

Članak 10.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • obrazovanje za demokratsko građanstvo
 • volonterstvo
 • promicanje i razvoj volonterstva
 • djelatnosti volonterskih centara
 • ostale djelatnosti volonterstva
 • promicanje društvene solidarnosti
 • promicanje dobrog upravljanja
 • suzbijanje korupcije
 • poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • razvoj civilnoga društva
 • razvoj lokalne zajednice
 • javno informiranje i mediji
 • proizvodnja medijskih sadržaja
 • poticanje kritičke rasprave u medijima
 • ostale djelatnosti iz područja demokratske političke kulture
 • socijalno poduzetništvo
 • promicanje razvoja socijalnog poduzetništva
 • ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva
 • kn jiževno-nakladnička djelatnost
 • novinsko-nakladnička djelatnost
 • suzbijanje i zaštita od diskriminacije
 • ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije
 • ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava
 • razvojna suradnja
 • demokratska tranzicija
 • ljudska prava
 • obrazovanje
 • ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje
 • odgoj i obrazovanje
 • razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
 • cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture
 • odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju
 • odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode
 • međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju
 • znanost, stručni rad i istraživanje
 • organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara
 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
 • umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja
 • razvoj ruralnih područja
 • edukacija za održivi razvoj ruralnih područja
 • planiranje razvoja ruralnih područja
 • razvoj urbanih područja
 • edukacija za održivi razvoj urbanih područja
 • planiranje razvoja urbanih područja
 • održivi gospodarski razvoj
 • razvoj društvenog kapitala
 • socijalne usluge
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • stručna pomoć i podrška
 • organiziranje slobodnih aktivnosti
 • ostale djelatnosti socijalnih usluga

Članak 11.

Uz djelatnosti navedene u prethodnom članku, Udruga će radi ostvarivanja svojih ciljeva u područjima djelovanja navedenim u članku 8. za ciljane skupine navedne u članku 9. obavljati i sljedeće djelatnosti:

 • organiziranje i održavanje predavanja, radionica, seminara i drugih oblika prenošenja znanja i vještina
 • organiziranje i održavanje prezentacija, tribina, okruglih stolova i drugih oblika informiranja
 • pružanje usluga facilitacije, savjetovanja, mentoriranja i tehničke pomoći
 • izrada i distribucija edukativnih, informativnih i promotivnih materijala korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • certifikacija sustava upravljanja kvalitetom organizacijama civilnog društva
 • aktivnosti vezane za promociju, razvoj, unaprjeđenije i uspostavu Sustava upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva
 • izrada i upravljanje bazama podataka
 • organiziranje i provođenje javnih zagovaračkih i promotivnih kampanja
 • sudjelovanje u izradi prijedloga javnih politika, propisa i drugih akata i davanje mišljenja o istima
 • izdavaštvo, u skladu s posebnim propisima
 • druge djelatnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima

 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 12.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost (u slučaju kada se raspravlja o osobnim podacima članova/ica, a u skladu s posebnim propisima)
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.

 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 13.

Članom/icom Udruge može postati bilo koja domaća ili strana punoljetna osoba te pravna osoba koja je zainteresirana za pružanje aktivnog doprinosa razvoju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva te prihvaća odredbe ovoga Statuta.
Fizička ili pravna  osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi ispunjenu pristupnicu Izvršnom timu. Izgled i sadržaj pristupnice utvrđuje Izvršni tim.
Članom Udruge postaje se danom donošenja odluke Skupštine o prijemu u članstvo.

Članak 14.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi Izvršni tim.

Članak 15.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti Udruge
 • birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom
 • biti informirani o aktivnostima Udruge
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge
 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Izvršnom timu
 • usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Izvršnim/om direktorom/icom, danom davanja izjave, o čemu se sastavlja zabilješka koju potpisuju osoba koja izlazi iz članstva i Izvršni/a direktor/ica
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti iz članka 19. Statuta
 • smrću člana

Stegovna odgovornost članova

Članak 17.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
 • nepoštivanje odredaba Statuta
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
 • neizvršavanje preuzetih obveza
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge
 • narušavanje ugleda Udruge

Članak 18.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Izvršni tim.
Ako se stegovni postupak vodi za člana/icu Izvršnog tima taj postupak vodi i mjere izriče Upravni odbor.

Članak 19.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 20.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz Udruge.

Članak 21.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 22.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Izvršni tim, Upravni odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo podnijeti pismenu pritužbu na rad pojedinih članova ili tijela Udruge Upravnom odboru.
Tijelo kojem je upozorenje ili pritužba podnesena dužno je pismeno odgovoriti članu u roku 30 dana od njihova primitka.

 

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 23.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 24.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge
 2. Izvršni/e direktori/ce
 3. Izvršni tim
 4. Upravni odbor

Skupština

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi članovi/ice Udruge.

Članak 26.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake 4 godine.

Članak 27.

Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik/ca Upravnog odbora.
U slučaju njegove/zine spriječenosti, sjednicu Skupštine saziva i vodi Potpredsjednik/ca Upravnog odbora.
Skupština se saziva najmanje 8 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge.
Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 28.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se na zahtjev Izvršnog tima, Upravnog odbora ili najmanje 1/3 članova/ica Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik/ca Upravnog odbora ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.
Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 29.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine saziva jedan/na od izvršnih direktora/ica, Predsjednik/ca ili Potpredsjednik/ca Upravnog odbora  ili 1/3 članova/ica Udruge.

Članak 30.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova/ica Udruge.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova/ica.
Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.
Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 31.

Ako sjednici ne nazoči natpolovična većina svih članova/ica Udruge sjednica se odgađa za najmanje 8 i najviše 15 dana te se ponovno saziva u skladu s postupkom opisanim u članku 27.
Ako niti na ponovno sazvanoj sjednici ne nazoči natpolovična većina svih članova/ica Udruge, Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova/ica.

Članak 32.

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava Izvršne direktore/ice
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora
 • bira i razrješava likvidatora iz reda Izvršnih direktora/ica
 • usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku
 • odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • odlučuje o statusnim promjenama
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

Izvršni/e direktori/ce

Članak 33.

Udrugu predstavljaju i ovlašteni/e su za zastupanje najmanje dva/dvije/dvoje (2) a najviše četiri/četvero (4) Izvršna/e direktora/ice.
Izvršni/e direktori/ce rukovode radom Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom, općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine.

Članak 34.

Izvršne direktore/ice bira Skupština na mandat od četiri (4) godine uz mogućnost da budu ponovno birani/e.
Za Izvršnog/u direktora/icu može se kandidirati bilo koji/a član/ica Udruge uz uvjet da je zaposlen/a u Udruzi najmanje 5 godina.
Kandidatura se podnosi Predsjedniku Upravnog odbora najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izborne skupštine.
Kandidatura sadržava kratak životopis kandidata/kinje i obrazloženje kandidature.

Članak 35.

U postupku izbora Izvršnih direktora/ica svaki/a član/ica Udruge ima pravo putem glasačkog listića glasati za najmanje jednog/u (1) i najviše četiri (4) kandidata/kinje.
Za Izvršne direktore/ice izabrane su osobe koje su dobile najveći broj glasova.

Članak 36.

Za svoj rad Izvršni/e direktori/ice odgovorni/e su Skupštini Udruge.

Članak 37.

Izvršni/a direktor/ica može biti razriješen/a dužnosti i prije isteka roka na koji je izabrana/a:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako mu/joj u stegovnom postupku bude izrečena mjera isklučenja iz Udruge.

U slučaju razrješenja, Skupština će u roku od 30 dana izabrati novog/u Izvršnog/u direktora/icu.

Izvršni tim

Članak 38.

Izvršni tim čine Izvršni/e direktori/ice.
Izvršni tim obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.
Za svoj rad Izvršni tim je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 39.

Izvršni tim Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • provodi aktivnosti Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima te odlukama Skupštine
 • predlaže, izvršava i prati realizaciju godišnjeg programa rada i financijskog plana
 • podnosi izvještaj o svom radu Skupštini
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i općim aktima Udruge

Upravni odbor

Članak 40.

Upravni odbor Udruge ima pet (5) članova/ica koje bira Skupština na mandat od četiri (4) godine uz mogućnost da budu ponovno birani.
Za člana/icu Upravnog odbora može se kandidirati bilo koji/a član/ica Udruge.
Članovi Upravnog odbora ne smiju biti zaposleni u Udruzi niti primati bilo kakav oblik financijske naknade od Udruge.
Kandidatura se podnosi Predsjedniku Upravnog odbora najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Izborne skupštine.
Kandidatura sadržava kratak životopis kandidata/kinje i obrazloženje kandidature.

Članak 41.

U postupku izbora članova/ica Upravnog odbora svaki član/ica Udruge ima ima pravo putem glasačkog listića glasati za najmanje jednog/u (1) i najviše pet (5) kandidata/kinje.
Za člana/icu Upravnog odbora izabrane su osobe koje su dobile najveći broj glasova.

Članak 42.

Za svoj rad Upravni odbor i svaki njegov član/ica odgovorni/e su Skupštini Udruge.

Članak 43.

Član/ica Upravnog odbora može biti razriješen/a dužnosti i prije isteka roka na koji je izabrana/a:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako mu/joj u stegovnom postupku bude izrečena mjera isklučenja iz Udruge.

U slučaju razrješenja, Skupština će u roku od 30 dana izabrati novog/u člana/icu Upravnog odbora.

Članak 44.

Upravni odbor dužan je održati svoju konstituirajuću sjednicu najkasnije 15 dana nakon Skupštine.
Članovi /ice Upravnog odbora na konstituirajućoj sjednici među sobom biraju Predsjednika /icu i Dopredsjednika/cu.

Članak 45.

Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Predsjednik/ica Upravnog odbora saziva i vodi sjednice Upravnog odbora te izvještava Skupštinu o radu Upravnog odbora.
U slučaju spriječenosti Predsjednik/ica, Dopredsjednik/ca saziva i vodi sjednice Upravnog odbora.

Članak 46.

Upravni odbor punopravno odlučuje ako na sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/ica Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica.
Sjednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati i članovi/ice Izvršnog tima s pravom sudjelovanja u raspravama, ali bez prava glasa pri odlučivanju.

Članak 47.

Upravni odbor Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • donosi poslovnik o radu Upravnog odbora
 • prati i usmjerava djelovanje Udruge u skladu s misijom i vizijom Udruge
 • prati djelovanje Udruge u svrhu osiguranja transparentnosti u radu
 • prati financijsko poslovanje Udruge u skladu sa Zakonom
 • pruža podršku i vrši superviziju rada Izvršnog tima
 • provodi sustav procjene i kontrole
 • obavlja i ostale poslove predviđene ovim Statutom i općim aktima Udruge

Članak 48.

Mandat u svim tijelima Udruge traje 4 godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.

Članak 49.

Postupak za opoziv izabranih tijela upravljanja Udrugom pokreće Skupština.
Prijedlog za opoziv Izvršnog direktora/ice mogu podnijeti Upravni odbor ili 1/3 članova Skupštine.
Prijedlog za opoziv članova Upravnog odbora mogu podnijeti Izvršni tim ili 1/3 članova Skupštine.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li pristupiti glasovanju o opozivu.
Izvršni direktor/ica ili član Upravnog odbora opozvan je ako je za opoziv glasovala većina svih članova Udruge.
Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira nova nove članove s novim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tog tijela Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata Upravnog odbora.

 

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 50.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Izvršnog tima.

Članak 51.

Udruga može osnovati podružnice i područne urede u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice i područni uredi nemaju svojstvo pravne osobe.
Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica i područnih ureda donosi Skupština na prijedlog Izvršnog tima.

Članak 52.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.
Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Izvršnog tima.

 

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 53.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom dobrovoljnih priloga i darova, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 54.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
O raspolaganju imovinom odlučuje Izvršni tim.

Članak 55.

Udruga može osnovati trgovačko društvo za obavljanje profitne djelatnosti od koje će se dobit koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.

 

VIII.PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 56.

Udruga prestaje postojati:

 • u slučajevima predviđenim Zakonom,
 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge
 • odlukom Skupštine Udruge o pripajanje drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

Članak 57.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.
U slučaju da Skupština Udruge ne može donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Rijeka.

Likvidator udruge

Članak 58.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 59.

Likvidatora bira Skupština Udruge iz reda Izvršnih direktora/ica na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

 

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 60.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 61.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 62.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni tim i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
Ako se u u sukobu interesa zatekne Izvršni/a direktor/ica, on/a je o tome dužan/a bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 63.

U slučaju dvojbe glede sukoba interesa, član Udruge mora zatražiti mišljenje Izvršnog tima, a Izvršni/a direktor/ica Upravnog odbora.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa član Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa član Udruge je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od interesa Udruge.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 65.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Izvršni tim, Upravni odbor ili najmanje 1/3 članova/ica Udruge.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pismenom obliku predsjedniku/ci Upravnog odbora koji/a je prijedlog izmjena i dopuna dužan/na uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 66.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Izvršni tim.

Članak 67.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Izvršni tim

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut od 25. 04. 2007. godine.

Zvijezdana Schulz Vugrin

U Rijeci, 13. 03. 2015. godine

Skip to content